Projekt : Angličtina hrou

Projekt zpracovala: Radová Irena

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:
Výuka angličtiny v raném věku je založena zejména na mluvení a poslechu a doprovázena pohybovými, výtvarnými či jinými aktivitami. Děti reagují na pokyn pedagoga tělesným pohybem nebo jiným způsobem. Učitel tak dává pokyny v angličtině, ale gesty či mimikou naznačuje, co je obsahem věty. Tento způsob výuky je základem výuky cizího jazyka v raném věku.
Pro děti musí být výuka podávána zábavnou hrou - hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské příjemné atmosféře. Pokud některé děti nebudou chtít v angličtině komunikovat nebo se zapojovat do společných aktivit, nebudu na ně naléhat. Děti se časem samy spontánně přidají a kupodivu začnou používat vše, co do té doby jen pasivně vnímaly. Při výuce cizího jazyka v raném věku je nutné dodržovat některé zásady. Vzhledem k rychlé unavitelnosti a ztrátě pozornosti musím aktivity střídat, klidové nahradím pohybovými, kreativní spontánními apod. Děti se učí různými způsoby, mezi nejdůležitější patří poslech, pozorování, nápodoba a jejich aktivní zapojení. Gramatiku jako takovou do hodin výuky vůbec nezařazuji. V případě, že dítě použije gramaticky nesprávný tvar, nenásilně jej opravím, aniž bych tuto chybu zdůrazňovala.

Angličtinu budu začleňovat v průběhu celého dne. Ve své kmenové třídě není problém, ostatní třídy budu v rámci možností procházet či různě střídat paní učitelky. Neměl by být problém si s dětmi popovídat při ranních hrách, udělat rozcvičku v angličtině a jednoduché organizační pokyny také dávat v angličtině (dojít si na WC, umýt si ruce, oblékat se apod.), zahrát si hru v angličtině během pobytu venku, zopakovat slovní zásobu či písničku při prostojích, např. když čekáme, až se všichni obléknou.
Pravidelná výuka bude zařazena jednou týdně ve všech třídách s předškolními dětmi. Rutinně by mělo probíhat zahájení hodiny (pozdravy a opakování zdvořilostních frází, opakování písniček či básniček). Dále následuje tzv. zahřívací aktivita - nejlépe hra k zopakování slovní zásoby, hra na tělo, hra s pohybem. Dále přistoupím k základnímu cíli hodiny (nácvik nové slovní zásoby podle tématických okruhů, které střídám po měsíci - lidské tělo, moje rodina, barvy a počítání, jídlo, nakupování . . . ). S určitou pravidelností budu zařazovat nácvik písničky, básničky nebo říkadla, kdy se zapojením pohybu vznikají aktivity dětmi zvláště oblíbené. V závěru výuky by mělo vždy proběhnout její celé vyhodnocení. Děti budou vždy pochváleni i za sebemenší projevy.