Projekt : Živá zahrada MŠ Rohožník

Charakteristika zahrady:

MŠ Rohožník se nachází v panelovém sídlišti na okraji obce. Celou zahradou probíhá svah, rozdělující téměř celou zahradu. V dolní části se nacházejí asfaltové cesty, dvě pískoviště, zahradní altán, několik pohybových prvků. V jedné části svahu je usazena dlouhá skluzavka, další část svahu je v zimě využívána pro bobování. Náš tým pedagogů se rozhodl využít a obohatit přírodní prostředí zahrady, zprostředkovat dětem řízený i spontánní kontakt s drobnými živočichy a rostlinami, přímou konzumaci i další využití jedlých rostlin a bylin a za teplých dní i hrátky s vodou. Úpravou některých stávajících prvků docílíme tvořivější využívání dětmi i větší využití svahu na zahradě MŠ. Nové uspořádání zahrady a jejích prvků by mělo podporovat především spolupráci, tvořivost a pohybovou zdatnost dětí. Na zahradě bude použito převážně přírodních materiálů.

Začátek přeměny zahrady (první etapa):

V roce 2007 jsme začali s úpravou školní zahrady a ve školním roce 2008 byla již zahrada osazena novými keři a stromy. Podařilo se osázet celou část okolo plotu směrem do Malešické a Žárovické ulice. Každé z dětí mělo možnost prostřednictvím rodičů zakoupit si vlastní keř a ten pak na školní zahradě vysadit. Keře dětí i zaměstnanců školy, kteří se také aktivně zúčastňují projektu, jsou označeny cedulkami se jmény majitele. Rodiče měli možnost se do akce během roku zapojit a keřík si zakoupit a vysadit. Za pomoci odborné firmy (sponzorství rodičů) bylo pokračováno v osázení zahrady, bylo vytvořeno zákoutí s rhododendrony a vysázeny ovocné stromy za kopcem v části k autobusové zastávce, dosázeny částečně keře a stromy ve svahu. Pomoc odborné zahradnické firmy byla hrazena sponzorským darem jedné rodiny.

PARTNEŘI: Na přípravě projektu Zelená zahrada, pracoval celý kolektiv MŠ, prvotní část projektu byla ve spolupráci se zahradnictvím Zahrady GUT z Klánovic, dále MÚ Odbor životního prostředí, rodiče a děti naší MŠ.

Druhá etapa přeměny zahrady:

Nad další přeměnou zahrady jsme začali uvažovat již na jaře 2018. Nad projektem jsme strávili spoustu času, řešili jsme využití svahu na zahradě, nové promyšlené uspořádání, výměnu starých prvků, maximální využití přírodních materiálů. Chceme dát prostor, aby si děti vše zkusily a mohly hledat ke všemu řešení, chceme je učit kreativitě, která se dá naučit. Nechceme předkládat polotovar, který děti jen doplní, dodělají a nemusí přemýšlet, jak vlastně začít. Dítě přeci musí vědět, že nůž a pila je ostrá, když spadne sklo, tak se roztříští, když bouchnu kladivem, nesmím tam nechat prst a příště si raději vezmu i rukavice na takovou práci. Není nad takovou zkušenost. Dítě si tak určitě zapamatuje více, že když chce řezat dřevo, musí mu ho někdo držet nebo ho musí mít ve svěráku, než když si to prohlédne na interaktivní tabuli. V naší mateřské škole pracují učitelky s dlouholetou praxí, které měly možnost ovlivnit život spoustě dětí a mohly pozorovat nároky a potřeby dětí před lety a dnes. Patříme do generace dětí, které měly více šancí dostat se do kůlny, do dílny, do garáže a sledovat různé opravy, úpravy. Současné rodiny využívají více služeb řemeslníků a děti tak nemají šanci vidět jednoduchou práci a setkat se s rukodělnými činnostmi. Ve školství je málo dostupná výuka manuální zručnosti. To nás přivedlo na myšlenku dát dětem možnost hrát si na skutečnou práci, se skutečnými věcmi, a ne s plastovou náhradou. Stejně jako se děti učí vztahu ke sportu, technickým a přírodním vědám, tak by měly mít možnost dostat se do blízkosti rukodělných činností.

A jaký je náš plán?

MŠ Rohožník oslovila Bc. Jana Cindra, ekopedagoga s dlouholetou praxí v projektování a realizování zahradních úprav, který se zabývá propagací přírodních dětských hřišť a herních zahrad. Spojením jeho zkušeností a nápadů zaměstnanců MŠ Rohožník vznikl projekt na obohacení zahrady v MŠ novými herními prvky v přírodním stylu. MŠ Rohožník využila Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí a získala dotaci na projekty "Vodní kaskáda" a "Tvořivá hromada s králičí norou, hmatový chodník a balanční palisádu". Podporu zajistila i MČ Praha 21. Záměrem dlouhodobého projektu je upravit souvislou část zahrady tak, aby lépe odpovídala potřebám dětí, kapacitě a provozu MŠ a umožňovala bezpečné spontánní hry děti v přírodním prostředí. Celý areál je rozčleněn do několika "hnízd aktivit", ", aby si děti mohly postupně vyzkoušet řadu různých činností a prostředí: domorodá vesnice, dětský domek s kuchyňkou, vodní kaskáda, tvořivá hromada s balanční palisádou, hmatovým chodníkem a králičí norou, jedlá zahrada s kompostem, zemní telefon. Tento projekt souvisí s naším školním vzdělávacím programem. V mateřské škole jsou heterogennní (smíšené) třídy. Jsou přínosem pro malé i velké děti. Malé děti se učí nápodobou a velké jsou přirozenými učiteli svým malým kamarádům. Díky našemu projektu děti kromě nezbytné kooperace při spontánních hrách nasbírají cenné fyzikální zkušenosti, rozvinou svou představivost a předvídavost. Od toho všeho se odvíjí výběr jednotlivých profesí, o kterých si budeme povídat a na které si budeme "hrát". Dle možností přizveme skutečné kuchaře, truhláře, kominíky, švadleny...z řad rodičů, přátel, známých. Navštívíme truhlárnu, krejčovou, kadeřnictví, stavebniny apod. Budeme učit děti kreativitě a kreativně přemýšlet, neboť kreativitě se lze naučit. Při jednotlivých činnostech- "práci"-je budeme učit hledat řešení.

Realizace projektu započala v roce 2021:

  • Rok 2021: V první etapě jsme dokončili: indiánskou vesnici s dvojicí živých vrbových chýší, šplhacím stromem a otevřeným sezením z paletek před dřevěným přístřeškem, dále dětský domek s kuchyňkou, kde se vaří, pere, žehlí, stoluje, uklízí, myje nádobí, v řemeslné dílně mohou děti procvičit řezání a broušení dříví, stloukání prkének, zatloukání hřebíků, pod okny v jedlé zahrádce nám voní bylinky a ve hmyzím hotelu už bydlí housenka se žížalou. Nesmíme zapomenout také na podzemní telefon (spojuje jednotlivá hnízda), kde si děti mohou sdělovat své zprávy trubkami zapuštěnými v zemi. Je to úplně něco jiného než mobil, co má každá máma a táta!

  • Rok 2022: V druhé etapě proměny, máme další nová hnízda aktivit: Vodní kaskáda (Projekt "Vodní kaskáda" byl podpořen z dotace z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy částkou 100 tisíc Kč a dofinancován MČ Praha 21 částkou 165 942 Kč)- pomocí betonových žlábků, dřevěných korýtek, keramických a dřevěných koryt a necek, sítek, trychtýřků a špuntů můžou děti experimentovat s vodou, stavět hráze, kaskády. Nad kaskádou je pumpa s jejíž pomocí děti napájí své vodní pokusy. Přirozeně se tak naučí si vodu šetřit. I s malým množstvím vody si na celé délce kaskády vyhraje mnoho dětí. Tvořivá hromada s králičí norou, Balanční palisádou a Hmatovým chodníčkem (Projekt byl financován dotace z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy částkou 150 tisíc Kč a MČ Praha 21 přispěla částkou 114 480 Kč)- nevyčerpatelný zdroj stavitelských experimentů, rozvine rovnováhu a pohybovou zdatnost, posílí odvahu a nabídne bohaté hmatové podněty bosým nohám. Věříme, že vše bude lákat děti k testování rovnováhy při přecházení palisády, k posezení, ale i hrám a tvoření z přírodních materiálů a písku. Dokončeno v květnu 2022.

ORGANIZACE: V podzimních a jarních jsou organizovány na zahradě školy brigády s rodiči a dětmi. Děti se na projektu podílí pomocí při sázení stromů, keřů, rajských, výsevu, péči o záhony s bylinkami, hrabání listí, a dalších nezbytných prací, projekt je zařazen do výukového programu.

Při realizaci projektu nám velkou měrou pomáhají rodiče, kteří se zúčastnili "Setkání rodičů", s projektem byli seznámeni a nabídli pomoc. Velice děkujeme rodičům i dětem za účast na pravidelných na brigádách. Vážíme si jakékoliv pomoci! Brigády koordinuje náš projektant Bc. Jan Cindr. Rozdává úkoly, pokyny, instrukce, dává i rady, jak upravit přilehlé části zahrady. I když se na brigádách, které odborně vede Honza opravdu "maká", pomocníků, kteří přijdou s úsměvem se sejde vždy mnoho.

Další cíle projektu:

Jedlá zahrada s kompostem

Koutek živé přírody s Motýlím záhonem, Hmyzím hotelem, ptačím krmítkem a napajedlem

Dětská džungle

Pohybový svah a hlediště

Dopravní hřiště